مجوزهای غیر منطقی صنعت چوب گیلان را با مشکل مواجه کرد مجوز جدید برای پالت سازی صادر نمی شود
1401/06/21 - 2357 - 0 - سایت اریاپالت

مجوزهای غیر منطقی صنعت چوب گیلان را با مشکل مواجه کرد مجوز جدید برای پالت سازی صادر نمی شود.