اجزای سیستم های راک پالت
1401/06/13 - 2702 - 0 - سایت اریاپالت

قفسه های پالت یا سیستم های قفسه بندی پالت، اسکلت داخلی اکثر انبارهای آمریکایی را تشکیل می دهند. قفسه راک پالت ذخیره سازی و بازیابی  محصولات شما را ساده و ایمن می کنند. به شرطی که ظرفیت وزن قفسه پالت خود را تعیین کرده باشید و هرگز از آن تجاوز نکنید.

احتمالاً از خود پرسیده اید که چقدر وزن می توانید روی قفسه پالت وارد کنید و ظرفیت قفسه ذخیره سازی چگونه محاسبه می شود.

مهندسان و طراحان با بررسی ظرفیت باربری ساختاری هر جزء سیستم قفسه، محدودیت‌های بار قفسه‌بندی پالت را تعیین می‌کنند. در مجموع، هر جزء به یکپارچگی رک شما کمک می کند، و این نحوه تعیین ظرفیت رک است.

نگاهی به سیستم های رک پالت

طبق تعریف، سیستم‌های رک ترکیب یا مجموعه‌ای از قطعات هستند. سیستم‌های قفسه انباری مجموعه‌ای از اعضای همبسته هستند که به هم متصل می‌شوند و ساختاری سازمان ‌یافته را می‌سازند که قادر به تحمل وزن محدود در پالت‌های بارگذاری شده است. این موردی است که کل آرایش مجموعه ای از اجزای آن است.

هر بخش یا جزء سیستم قفسه راک پالت یک هدف را دنبال می کند. این برای انتقال کشش گرانشی یا وزن به زمین است اگرچه هر یک از اجزای رک به صورت جداگانه عمل می کند همچنین آنها با یکدیگر در ارتباط بوده و به همراه سایر قطعات کل مجموعه را تشکیل می دهند. قبل از بررسی نحوه تعیین محدودیت وزن سیستم قفسه بندی پالت، اجازه دهید به اجزای اولیه ای که در قفسه های خود خواهید یافت نگاهی بیندازیم.

پایه های سیستم قفسه بندی:

اینها اعضای سیستم قفسه عمودی هستند. آنها سمت چپ و راست یک مجموعه قفسه را تشکیل می دهند و وزن حاصل از تیر و اجزای رک را مستقیما به کف منتقل می کنند. پایه‌ها تحت نیروی فشار وزنی که به سمت زمین لود می شود، قرار می‌گیرند.

تیرهای سیستم قفسه بندی:

تیرها اعضای افقی قفسه هستند که پایه ها را در فواصل مختلف به هم متصل می کنند. فاصله بین تیرها به ارتفاع مورد انتظار پالت های بارگذاری شده بستگی دارد. تیرها را اعضای متقاطع نیز می‌نامند و با برداشتن وزن پالت و انتقال جانبی آن به قائم‌ها، تحت نیروهای فشاری و کششی قرار دارند.

عرشه های سیستم قفسه بندی:

سکوهای افقی که از تیرها عبور می کنند معمولاً عرشه یا عرشه نامیده می شوند. این سکوها می توانند سطوح جامد یا قفسه های سوراخ دار به نام دکینگ سیمی باشند. عرشه ها بارهای متمرکز یا نقطه ای را از تیرچه های نگهدارنده تعبیه شده در پالت ها می گیرند و وزن را به طور یکنواخت روی تیرها پخش می کنند.

مهاربندهای سیستم قفسه بندی:

مهاربندها به قفسه های قفسه پالت استحکام پیچشی می دهند. این بیمه ساختاری از پیچ خوردگی و از بین رفتن یکپارچگی اجزای قائم بارگذاری شده که منجر به خرابی رک می شود جلوگیری می کند. بدون مهاربندهای مورب و افقی، مجموعه قفسه به شدت مستعد کمانش و سقوط فاجعه‌بار خواهد بود.

صفحات پایه سیستم قفسه بندی:

زمین در سیستم های قفسه ای وزن ها را جذب می کند. در انبارها، اکثر طبقات بتنی هستند و به عنوان یک بافر برای رهاسازی بارهای رو به پایین از پالت ها، عرشه ها، تیرها و پایه ها در انتقال وزن افقی به طبیعت عمل می کنند. صفحات پایه واسطه نهایی بین اجزای سیستم و کف هستند و برای محکم کردن هر پایه عمودی هنگام اتصال به سطح باربر نهایی کار می کنند.